Sök

Integritetspolicy

Din integritet är viktigt. I denna integritetspolicy beskrivs hur Aleborgs juristbyrå AB behandlar personuppgifter och hur uppgifterna används. Aleborgs juristbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner byrån erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Aleborgs juristbyrå AB men utan att det sker kan byrån inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte är möjligt att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Aleborgs juristbyrå AB behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att kunna dokumentera, administrera och fullgöra avtal med dig och för att kunna uppfylla skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Aleborgs juristbyrå AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan juristbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att byrån skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall byrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för byråns räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Aleborgs juristbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information om användningen av de personuppgifter som rör dig. Aleborgs juristbyrå kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med byråns behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på info@aleborgs.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Aleborgs juristbyrå AB, org. nr. 559290-5318, Box 867, 391 28 Kalmar, 0709-181400, www.aleborgs.com, info@aleborgs.com.